Política de privacitat

Política de Privacitat Seidor

¿Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Les empreses del Grup SEIDOR (en endavant “SEIDOR”) són responsables del tractament de les seves dades personals i respecten la legislació vigent en matèria de protecció de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, de conformitat amb lo establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels dret digitals (LOPD-GDD) i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals (RGPD).

SEIDOR ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència de les dades personals que custodia.

En el cas de que la persona titular de les dades tingui la necessitat de contactar amb el responsable del tractament de les dades podrà dirigir-se a la matriu del Grup:

 • Empresa: Seidor, S.A.
 • Domicili: C/ Eix Onze de Setembre, 41 08500 Vic de Barcelona
 • Correu electrònic: info@seidor.com
 • Contacte DPD: opd@seidor.com

Dades recollides per Seidor

Les dades que SEIDOR recull com part de l’activitat habitual de la nostra companyia, seran les mínimes necessàries per la realització del tractament, recollides exclusivament per les finalitats determinades, explícites i legítimes, que no seran tractades posteriorment de manera incompatibles amb tals fins, vetllant en tot moment per la protecció i millora de l’experiència de totes les persones amb les que ens relacionem (representants i empleats de clients, clients potencials, proveïdors, col·laboradors, altres empreses i organitzacions, administració pública i business partners, els nostres empleats, candidats i futurs empleats, visitants de les nostres instal·lacions o portals, i en definitiva totes les persones amb les que podem relacionar-nos), persegueix principalment els següents objectius:

 • Gestionar i complir amb la relació contractual que ens pugui unir com a client nostre.
 • La gestió i el compliment de les obligacions i compromisos lícits de la nostra companyia.
 • Enviar comunicacions comercials sobre productes i serveis comercialitzats per Seidor, S.A. o qualsevol de les companyies del seu grup.
 • Contestar al dubtes o consultes que ens puguin plantejar a través dels diferents formularis disponibles al nostre web o mitjançant qualsevol canal de comunicació corporatiu.
 • Eventualment es poden realitzar tractaments amb altres fins que seran convenientment comunicats de forma simple i transparent, informant i sol·licitant en cas necessari la seva autorització expressa i facilitant sempre a les persones interessades l’exercici dels seus drets com el d’oposició a aquests tractaments, sempre dins del marc de la llei vigent.

 

No obstant, lo anterior, es podran transferir dades personals dels interessats entre les empreses del grup Seidor que tinguin subscrits acords de cessió de dades personals.

Quina és la base jurídica per tractar les dades?

En els supòsits en que ens contacti per plantejar-nos o demanar informació, ho farem en base al seu consentiment al iniciar voluntàriament tal comunicació i a l’interès legítim per donar resposta a les consultes plantejades.

En el cas de que siguin dades necessàries per mantenir la relació contractual que podem tenir, la base jurídica serà el compliment de tal relació contractual, segons l’establert en l’article 6.1 b) del RGPD.

Finalment, i en el cas d’enviament de comunicacions electròniques o informació sobre promocions o informació comercial de qualsevol tipus, serà l’interès legítim al perseguir mantenir relacions “business to business”, segons l’establert en l’article 19 de la LOPD-GDD i l’article 6.1 f) del RGP.

Com recaptem les dades?

Les principals vies de recollida de dades que utilitza SEIDOR són:

Informació facilitada directament per la persona interessada:

 • Com els contactes comercials directes per part de personal comercial de l’empresa o amb empreses col·laboradores en campanyes comercials.
 • Com les dades de contacte (nom, cognoms, email, etc.) facilitats per demanar informació, o sol·licituds de feina.
 • Com les dades personals per la formalització de contractes mercantils amb clients, proveïdors, encarregats del tractament, etc.

 

Dades obtingudes a través de la prestació i utilització dels nostres serveis:

 • Dades personals dels que són responsables els nostres clients en virtut del contracte d’encàrrec del tractament subscrit amb SEIDOR.

Durant quant de temps conservem les dades?

Només conservem les seves dades mentre duri la relació contractual, o mentre siguin necessàries per donar resposta a les consultes plantejades o en el cas de comunicacions comercials, fins que ens indiqui que no desitgi seguir rebent-les i, a partir d’aleshores, únicament les conservarem degudament bloquejades per complir les obligacions legals que siguin d’aplicació.

Exercici dels drets dels titulars

Qualsevol persona interessada té dret a exercitar els següents drets, en els termes i amb l’abast permesos a la normativa de protecció de dades aplicable:

 • Dret d’accés de l’interessat. L’interessat tindrà dret a obtenir de SEIDOR confirmació que si s’estan tractant o no les dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals.
 • Dret de rectificació: L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin.
 • Dret de supressió (dret a l’oblit): L’interessat tindrà dret a obtenir la supressió de les dades personals que el concerneixen, sempre i quan ja no siguin necessàries per les finalitats per les que van ser tractades si no provenen d’un tractament il·lícit, o es retiri el consentiment o no hagin de conservar-se per un compliment legal.
 • Dret a la limitació del tractament: L’interessat tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les dades sempre i quan ja no siguin necessàries per les finalitats amb les que van ser tractades, o impugni l’exactitud de les dades personals o sigui fruit d’un tractament il·lícit.
 • Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a SEIDOR, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret d’oposició: L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les dades personals que li concerneixen siguin objecte d’un tractament.

 

Així mateix, les persones interessades podran retirar el seu consentiment pel tractament de les seves dades, en els supòsits previstos en la normativa aplicable.

Per poder exercir els seus drets, les persones interessades hauran de realitzar una sol·licitud expressa, adjuntant una còpia del seu DNI, dirigint-se a través dels següents mitjans:

 • Correu electrònic a opd@SEIDOR.es, indicant a l’assumpte “sol·licitud de dret de dades personals”.
 • Correu postal, dirigit a SEIDO S.A. Ref: Dades personals, carrer Eix Onze de setembre, 41, 08500 Vic (Barcelona).

 

Política de privacitat
Descarregar arxiu
pdf | 188KB
Ús de les cookies
SEIDOR utilitza cookies pròpies i de tercers amb l'objectiu de conèixer i mesurar l'activitat a la web, elaborar perfils de navegació dels usuaris i detectar millores. Per això, et demanem el teu permís exprés. Pots accedir a més informació de l'ús i de configuració de les cookies a la nostra política de cookies clicant aquí.
acceptar Rebutjar
X
contactar